Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa

nariadenia GDPR

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle
článku 13 a 14 Nariadenia (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)
Prevádzkovateľ:
SEKont Nitra, s.r.o.
Matičná ulica 905/2
949 11 Nitra
IČO: 47 803 321
Marcel Brezina
0905 709 422
marcel.brezina@sekontnitra.sk

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Čo je osobný údaj?
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo,
najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je
napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor,
alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú
identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu,
ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Čo je spracúvanie osobných údajov?
Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských
operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie,
prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa
vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Prevádzkovateľ (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť Zodpovednú Osobu.

Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné
údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania :

Zákonným dôvodom spracovania je:
Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho
marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) Nariadenie GDPR
Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b)
Nariadenie GDPR
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa
článku 6 ods. 1 písmena c) Nariadenie GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je :
Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke služieb sú vyžadované osobné údaje
nevyhnutné pre úspešné plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí
aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a
pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna
zmluva medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je
nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných
údajov nie je možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v
zmysle článku 22 GDPR .

Doba uchovávania:
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi
Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných
vzťahov .
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z.
Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné
údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

Kto je príjemca?
Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.
Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe
osobitného predpisu.
Sú osoby ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy
Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné
opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk
osobných údajov v spisovej podobe.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené
osoby.

Vaše práva :

– Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
– Za podmienok stanovených v GDPR máte:
Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR
– Právo na obmedzenie spracúvania
– Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR
– Právo namietať podľa článku 21 GDPR
– Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR
– Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)
– Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že
došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.
Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa
domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov

Ako môžete naplniť svoje práva?

Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás
požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o
spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu

marcel.brezina@sekontnitra.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu: SEKont Nitra,
s.r.o., Matičná ulica 905/2, 949 11 Nitra
Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne.
Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu
alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu
marcel.brezina@sekontnitra.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu: SEKont Nitra,
s.r.o., Matičná ulica 905/2, 949 11 Nitra
Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich
údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
– už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
– odvoláte svoj súhlas,
– namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
– spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez
internet.
 
Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej
žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať
nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
– nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
– spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na
miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,
– Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie svojich práv
– namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše
oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 
Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr.
súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež
nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my.
Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste
nám na ich spracúvanie súhlas.
Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje
spracúvame v nasledovných prípadoch:
– z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
– vytvárania zákazníckeho profilu,
– môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
písomne mailom: marcel.brezina@sekontnitra.sk alebo poštou na korešpondenčnú
adresu: SEKont Nitra, s.r.o., Matičná ulica 905/2, 949 11 Nitra
V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných
údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov na adrese
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
 
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
 
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
 
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania
prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné
podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do
12:00 hod.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.05.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu
Ochranu osobných údajov.
 

Aktualizácia: 30.03.2023